Gedragscode en vertrouwenspersoon

Conform de afspraken in de Governance Code Cultuur heeft November Music een gedragscode opgesteld en een vertrouwenspersoon benoemd.
Deze gedragscode is van toepassing op alle werkzame personen bij November Music. Concreet betekent dit: alle actieve medewerkers, freelancers, musici, componisten, directeur-bestuurders en Raad van Toezicht.

Over November Music: 
November Music is een elf daags festival voor avontuurlijke muziekliefhebbers. Ieder jaar brengt het de meest eigenzinnige en vooruitstrevende makers en muzikanten uit de hele wereld samen. Niet met de stroom mee of ertegenin, maar met nieuwe, eigen stromen. Ervaar modern gecomponeerde muziek, jazz, new world music, muziektheater, pop, installaties en genres die je zelf nog niet voor mogelijk hield. November Music creëert ontmoetingen en daagt makers uit in het diepe te springen.
November Music werd opgericht in 1993 en vindt plaats op tal van locaties in ’s-Hertogenbosch. In de loop der jaren groeide het festival uit tot het belangrijkste internationale festival voor actuele muziek in Nederland.

Kernwaarden en gedragsregels
Onze kernwaarden zijn het bieden van inspiratie, perspectieven en kansen. We zijn gericht op ontplooiing van het individu en het denken in oplossingen.
Vanuit dit uitgangspunt hanteren we een aantal gedragsregels:
🔻 We gaan respectvol met elkaar om
🔻 We vertonen open, eerlijk en integer gedrag
🔻 We maken heldere afspraken en komen deze na
🔻 We spreken ergernissen naar elkaar uit
🔻 We kijken kritisch naar ons eigen gedrag en staan open voor correct gegeven commentaar
🔻 We denken in oplossingen en niet in problemen
🔻 We werken samen
🔻 We steunen elkaar in elkaars ontwikkeling

Vertrouwenspersoon
Ondanks helder geformuleerde kernwaarden en gedragsregels komen in alle organisaties soms ongewenste omgangsvormen voor. En wat de één als ongewenst ervaart, ziet de ander mogelijk als een grapje. Waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag bepaal je zelf. Als iemand over jouw grens heen gaat, stopt dat meestal niet vanzelf dus dien je in actie te komen door, zoals hierboven vermeld, de ergernis naar de veroorzaker uit te spreken. Wanneer zo’n gesprek niet het gewenste resultaat heeft, neem dan contact op met je leidinggevende. Als ook dat niet helpt dan ligt de stap naar de vertrouwenspersoon voor de hand. Deze biedt een luisterend oor en denkt met je mee. Samen met jou worden voor- en nadelen van mogelijke vervolgstappen besproken en word je geholpen om een passende eigen keuze te maken. De vertrouwenspersoon staat naast je en neemt het probleem niet van jou over. Je houdt zelf de regie en alleen je hart luchten kan ook. Alles blijft vertrouwelijk tenzij de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt bijvoorbeeld omdat er sprake is van strafbare feiten. Dat laatste kan bijvoorbeeld voorkomen als er sprake is van schending van integriteit. Denk aan situaties die klokkenluiders aanhangig maken. 
Ans Buys is door November Music benoemd als externe vertrouwenspersoon. Zij is gecertificeerd en kent de organisatie als voormalig bestuurder. Zij is via de mail (ansbuys@hotmail.com) of telefonisch (06-50242265) bereikbaar en reageert binnen 48 uur.  
Wanneer besloten wordt een formele klacht in te dienen bij de directie (zie klachtenprocedure NM) dan zorgt de directie dat de beklaagde terecht kan bij een vertrouwenspersoon van een andere organisatie. De vertrouwenspersoon van NM kan immers niet zowel de klager als de beklaagde bijstaan.  
 

Stuur een mail